Jest to warunek stosowania do takiej sprzedaży obniżonej stawki akcyzy. Likwidację tego wymogu zakłada projekt złożony w Sejmie przez klub Solidarna Polska.

 Wojciech Kotala, doradca podatkowy w DLA Piper Wiater, ocenia, że ten projekt idzie w dobrym kierunku.

– Jego idea polega na zmianie dzisiejszego systemu obrotu olejem opałowym z obniżoną akcyzą w taki sposób aby ze sprzedawców zdjąć uciążliwy obowiązek uzyskiwania od kontrahentów oświadczeń o przeznaczeniu oleju – tłumaczy Wojciech Kotala.

Zdaniem naszego rozmówcy, obecny system zbierania oświadczeń jest patologiczny, gdyż organy podatkowe traktują błędy w zebranych przez sprzedawcę oświadczeniach jako podstawę do nałożenia na niego karnej stawki akcyzy.

– Projekt poselski zakłada rezygnację z instytucji oświadczeń i zastąpienie jej uzyskiwaniem przez odbiorców statusu podmiotu uprawnionego do zakupu oleju opałowego z obniżoną stawką – mówi Wojciech Kotala.

Taki status będzie potwierdzało specjalne zaświadczenie. Byłoby one wydawane nabywcom zainteresowanym wykorzystaniem oleju napędowego dla celów opałowych, przez organy podatkowe, na podstawie składanych przez nabywców oświadczeń dokumentujących m.in. ilość, rodzaj i miejsce położenia urządzeń grzewczych napędzanych olejem opałowym. Uzyskane zaświadczenie uprawniałoby do nabycia wyrobów akcyzowych z obniżoną stawką akcyzy, po przedłożeniu jego kopii sprzedawcy.

Sprzedawcy oleju muszą sporządzać miesięczne zestawienia oświadczeń i przekazywać je urzędom celnym. Ich oryginały trzeba przechowywać przez ponad 5 lat

– Zmiana spowoduje, że sprzedawca nie będzie musiał w związku z każdą transakcją uzyskiwać oświadczeń, zamiast tego nabywca przestawi mu urzędowe zaświadczenie potwierdzające, że można mu sprzedać olej obłożony niską akcyzą – tłumaczy ekspert.

Taka zmiana miałaby istotne praktyczne korzyści. Dzięki niej bowiem wyeliminowane zostałyby oświadczenia, które wiązały się błędami.

– Taką wadą nie będzie mogło być natomiast obarczone urzędowe zaświadczenie wydane przez organ celny – podkreśla Wojciech Kotala.

Proponowane w nowelizacji rozwiązanie umożliwi z jednej strony weryfikację przez organy podatkowe prawidłowości użycia wyrobów akcyzowych – bezpośrednio u nabywców, natomiast z drugiej strony, wyeliminuje praktykę obarczania obowiązkiem kontroli sprzedawców tych wyrobów (dziś odpowiedzialność za treść składanych przez nabywców oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych wyrobów na cele opałowe ponosi sprzedawca).

Bez względu na to, czy projekt poselski zostanie ostatecznie uchwalony, jest to na pewno dobry impuls do tego, aby zrewidować i poprawić system obrotu olejami opałowymi z obniżoną akcyzą.

Etap legislacyjny Projekt skierowany do Biura Analiz Sejmowych