Do pierwszego czytania w Sejmie został skierowany poselski projekt zakładający likwidację uciążliwego dla sprzedawców obowiązku uzyskiwania oświadczeń od nabywców o przeznaczeniu oleju do celów opałowych.

Sprzedawca wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jest obowiązany do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych, uprawniających do stosowania niższych stawek akcyzy. Oświadczenie to powinno być załączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy.

232 zł za 1000 l wynosi stawka akcyzy na olej opałowy

Krzysztof Stefanowicz, dyrektor w KPMG wskazuje, że obecne przepisy są skonstruowane w ten sposób, że sprzedawca karany jest dodatkową akcyzą w przypadku wystąpienia jakichkolwiek braków w pobranych oświadczeniach. Dodatkowo w praktyce organy podatkowe podchodzą do tych wymogów bardzo rygorystycznie i często nawet oczywiste omyłki pisarskie w oświadczeniach, np. brak jednej cyfry w numerze NIP lub błąd literowy w nazwisku, stają się podstawą do kwestionowania poprawności oświadczenia.

– Ograniczenie ryzyka sprzedawców, do czego zmierza projekt, jest zatem racjonalne – mówi Krzysztof Stefanowicz.

W ocenie naszego rozmówcy wątpliwości mogą natomiast dotyczyć planowanych obowiązków nabywców, którzy aby zakupić oleje na cele opałowe, będą musieli uzyskać z urzędu celnego odpowiednie zaświadczenie. Projekt nie reguluje trybu wydawania tych zaświadczeń.

– W szczególności można przewidywać, że urzędy celne będą weryfikować prawdziwość danych zadeklarowanych przez nabywców, np. w zakresie posiadanych urządzeń grzewczych, w których olej opałowy ma być zużywany – stwierdza Krzysztof Stefanowicz.

1196 zł za 1000 l wynosi stawka akcyzy na olej napędowy

Zdaniem eksperta wymagałoby to zapewne wizyty osoby z urzędu celnego na miejscu u nabywcy, dokonania oględzin urządzenia grzewczego, sporządzenia protokołu itp. czynności urzędowych. Może to spowodować, przynajmniej na początku, opóźnienia w wydawaniu zaświadczeń, co prawdopodobnie wstrzymałoby na pewien czas możliwość handlu olejem opałowym.

Etap legislacyjny

Projekt skierowany do pierwszego czytania w Sejmie