Takiego zdania jest PiS, który opracował projekt zmian przepisów. Dziś limit zwrotu akcyzy ustala się jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych posiadanych przez producenta rolnego. W związku z tym, że średnie zużycie oleju napędowego na hektar wynosi obecnie 126 litrów, PiS proponuje podwyższenie liczby 86 do takiej wartości. Projekt został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.

Krzysztof Stefanowicz, dyrektor w KPMG, tłumaczy, że do obliczenia kwot zwrotu w dalszym ciągu mają być przyjmowane ilości paliwa faktycznie zakupionego przez rolników i udokumentowanego fakturami VAT.

– Zatem zmiana nie oznacza, że wszyscy rolnicy będą mogli otrzymać większe kwoty niż dotychczas, a jedynie, że wzrośnie górna granica zwracanego podatku – wyjaśnia nasz rozmówca.

Tym samym projekt nie zmienia zasadniczej konstrukcji dotychczasowej regulacji i nie stanowi bezpośredniej podwyżki kwot zwrotu, chociaż dla części rolników może mieć taki efekt.

– Na tym rozwiązaniu będą mogli skorzystać ci rolnicy, którzy dotychczas zużywali więcej niż 86 litrów oleju napędowego na hektar posiadanych użytków rolnych i posiadają faktury VAT dokumentujące jego zakup – mówi Krzysztof Stefanowicz.

Dla pozostałych producentów rolnych zmiany byłyby neutralne.

Jarosław Szajkowski, konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, wskazuje, że zgodę na taki ruch musiałaby wyrazić Komisja Europejska, ponieważ ma on cechy pomocy publicznej.

Projekt przewiduje ponadto przeniesienie kompetencji do określania stawki zwrotu akcyzy z Rady Ministrów na Sejm oraz uproszczenie procedur zwrotu producentom rolnych posiadających gospodarstwo w więcej niż jednej gminie. Zdaniem Jarosława Szajkowskiego przesunięcie ciężaru decyzyjnego w kwestii wysokości stawki zwrotu podatku zwiększyłoby kontrolę publiczną nad tym czynnikiem.

– Natomiast zmiana zasad zwrotu akcyzy w przypadku gospodarstw rolnych położonych w kilku gminach ograniczy zbędną biurokrację – komentuje nasz rozmówca.

Obecnie producent rolny jest zmuszony składać odrębny wniosek o zwrot w każdej z gmin położenia gruntów. Po zmianie byłaby to jedna gmina – w której znajduje się jego siedziba lub zasadnicza część gospodarstwa.

Obowiązująca stawka zwrotu akcyzy w 2012 r. wynosi 0,95 zł na 1 litr oleju
Limit zwrotu akcyzy producent rolny ustala, mnożąc 81,70 zł (0,95 x 86) przez liczbę hektarów posiadanych użytków rolnych.

Etap legislacyjny

Skierowanie do I czytania w Sejmie