Organy podatkowe nie mogą nakazywać posiadającym akcje w spółkach komandytowo-akcyjnych, aby na bieżąco rozliczali koszty uzyskania przychodów.
Orzeczenia sądów dotyczące opodatkowania akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych określają, że przychód takich podatników jest związany tylko z uzyskaniem od spółki dywidendy wypłaconej jednorazowo lub w ratach w ciągu roku.
Artur Horain, radca prawny, partner w kancelarii A. Horain i L.Cieloch, mówi, że już od kilku lat dostrzega się wiele powodów, dla których akcjonariusz taki nie może być traktowany w sposób taki sam jak uczestniczący w spółkach osobowych wspólnicy innych typów (jak np. wspólnicy jawni czy cywilni).

Akcjonariuszowi przysługuje zysk ze spółki komandytowo-akcyjnej, tylko gdy komplementariusze podejmą odpowiednią uchwałę o podziale

W świetle jednej z ostatnich uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FPS 1/11) ze względu na to, że działalność gospodarczą prowadzi nie wspólnik a spółka, to momentem istotnym podatkowo będzie dopiero rzeczywiste uzyskanie przez wspólnika kwot dywidendy (na zasadzie kasowej). Uchwała dotyczyła w prawdzie opodatkowania akcjonariusza mającego status podatnika CIT, jednak w wielu orzeczeniach, jakie zapadły w ostatnim czasie, NSA odniósł się do poszczególnych problemów związanych z opodatkowaniem akcjonariusza będącego podatnikiem PIT.
W innym wyroku z 10 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FSK 1326/10) sąd uznał, że organy wprawdzie prawidłowo kwalifikują przychód akcjonariusza do przychodów z działalności gospodarczej wykonywanej w ramach spółki, ale nie mogą uznawać, że akcjonariusz ma obowiązek rozliczać na bieżąco przychody i koszty uzyskiwane przez spółkę. Nie można uznać, że muszą to robić, obliczając zaliczki w proporcji do swojego prawa w udziale w zysku, na analogicznych zasadach jak pozostali wspólnicy spółek nieposiadających osobowości prawnej (np. spółki jawnej).
Według sądu należy odróżnić pozycję komplementariusza od akcjonariusza w takiej spółce. W przypadku komplementariusza zysk z udziału w spółce należy mu się z mocy prawa, o ile wspólnicy nie podejmą odmiennej uchwały. Akcjonariusz będący osobą fizyczną nie może w praktyce każdego miesiąca roku podatkowego wykazywać przypadających na posiadane przez niego akcje części przychodów i kosztów wykazywanych przez spółkę. Jego przychód jest związany tylko w wypłatą dywidendy (w praktyce raz w ciągu roku) i jest rozliczany tak jak przychód z działalności gospodarczej. Natomiast jeśli chodzi o koszty, to jest on biernym wspólnikiem spółki i nie ponosi żadnych kosztów swojej działalności.