W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu paliwa, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanego do napędu zakupionego samochodu, który nie spełnia wymogów określonych w art. 3 ust. 2 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym.
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Jej przedmiotem jest sprzedaż detaliczna towarów bezpośrednio z samochodu u klientów prowadzących sklepy, kioski, stacje benzynowe itp. (PKD 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami). 1 czerwca 2010 r. kupił samochód ciężarowy. Auto, które służy do wykonywania czynności opodatkowanych VAT ma 5 foteli w 2 rzędach siedzeń, a za 2. rzędem jest fabrycznie zamontowana kratka. Przedsiębiorca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Samochód nie posiada zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań wydanych przez okręgową stację kontroli pojazdów. W dowodzie rejestracyjnym posiada adnotację „samochód ciężarowy”. Dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Podatnik chciał odliczać VAT od zakupu paliwa do tego auta.

Polska wystąpiła do KE o zgodę na wyłączenie prawa do odliczenia VAT od zakupu paliwa do napędu niektórych pojazdów samochodowych.

Według dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu podatnik nie ma takiej możliwości. W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanego do napędu zakupionego samochodu, który nie spełnia wymogów określonych w art. 3 ust. 2 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. W okresie tym kwestie związane z odliczeniem podatku od towarów i usług związanego z nabyciem samochodów oraz paliw regulują odpowiednio przepisy art. 3 oraz art. 4 ustawy nowelizującej.

Rozwiązanie to 30 września 2009 r. było przedmiotem konsultacji z komitetem ds. VAT w UE, co stanowiło wymóg formalny wprowadzenia ograniczenia

Dyrektor w wydanej interpretacji przypomniał, że ograniczenie w zakresie odliczania podatku naliczonego przy nabyciu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu dotyczy:
● samochodów osobowych oraz
● niektórych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (w tym samochodów z kratką), z wyjątkiem pojazdów samochodowych objętych od 1 stycznia 2011 r. pełnym odliczeniem podatku (tzn. z wyjątkiem pojazdów samochodowych, do których zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy nowelizującej nie stosuje się ograniczenia w odliczeniu).
Bez znaczenia przy tym pozostaje data nabycia samochodu.
Interpretacja indywidualna dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 lutego 2012 r. (nr ILPP2/443-1575/11-2/MN).