Naczelny Sąd Administracyjny wydał korzystny wyrok dla spółek kapitałowych, które wypłacają swoim udziałowcom dywidendę w formie niepieniężnej. Sąd uznał, że przeniesienie prawa własności na przykład do nieruchomości ze spółki na jej wspólników nie generuje przychodu dla spółki, gdyż nie stanowi to odpłatnego zbycia.
Organy podatkowe stały na stanowisku, że o ile wypłata dywidendy w formie gotówki jest dla spółki neutralna podatkowo, to już przeniesienie prawa własności części nieruchomości powoduje powstanie obowiązku podatkowego (ma takie same skutki podatkowe jak zbycie prawa).
Wojewódzki sąd administracyjny nie podzielił takiej interpretacji. Według sądu nie sposób określić, jakie przysporzenie po stronie spółki miałoby powstać przez świadczenie przedmiotu dywidendy wspólnikom. Z tym zgodził się NSA. Sędzia Antoni Hanusz podkreślił, że nie ma znaczenia, czy spółka wypłaci dywidendę z czystego zysku czy też z części swojego majątku stanowiącego jej aktywa. Przecież i tak spółka, gromadząc swój zysk, jest opodatkowywana (np. w momencie nabycia nieruchomości, następnie przekazywanej wspólnikom w drodze dywidendy). Ponadto zysk wypłacony w formie dywidendy rodzi również obowiązek podatkowy po stronie wspólników, którzy ją otrzymują.