Jeśli podatnik dostarczył na wezwanie urzędu skarbowego dokumenty przetłumaczone na język polski przez osoby do tego nieuprawnione, to urząd nie może ich przyjmować bez jakiejkolwiek weryfikacji i na ich podstawie wydawać decyzji podatkowej. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny.
Sędzia Jan Zając podkreślił, że organ powinien zakwestionować takie pisma dostarczone przez spółkę.
W sprawie fiskus nie uznał prawa spółki do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez podmiot niemiecki. Chodziło o fakturę za świadczenie usług w zakresie przeglądu umowy zakupu nieruchomości, analizy VAT, analizy stanu faktycznego i prawnego w zakresie podatków, doradztwa w zakresie struktur podatkowych, udziału w różnych telekonferencjach. Według organu z zapisów umowy zawartej z podmiotem zagranicznym wynikało, że spółka nie była stroną zawartej umowy oraz nie udokumentowała faktycznego wykonania usług na jej rzecz, wyszczególnionych w opisie faktury. Tym samym nie powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu usług, a więc i podatek należny.