O wykonaniu tych zaleceń i sytuacji banków można  będzie dowiedzieć się z ich rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności i opinii wydawanych przez biegłych rewidentów. Monika Zabzdyr, biegły rewident, menedżer w HLB M2 Audyt, przypomina, że w większości dokumenty te są ogłaszane w Monitorze Polskim B.

Ponadto banki notowane na giełdzie mają obowiązek publikowania rocznego, półrocznego i kwartalnego sprawozdania na swojej stronie internetowej. Ekspert wskazuje, że w sprawozdaniach zawierane są m.in. informacje o tym, czy działalność będzie kontynuowana oraz czy bank spełnił wymogi prawa bankowego, np. dotyczących zabezpieczenia kapitału własnego przed ryzykiem. Z kolei szczegółowe informacje o skutkach podziału zysku zawarte są w sprawozdaniu ze zmian w kapitałach własnych.

Wysoki poziom współczynnika świadczy o bezpieczeństwie banku.

Może też oznaczać, że nie wykorzystuje wszystkich możliwości i nie osiąga dostatecznie wysokiej efektywności.

Monika Zabzdyr zwraca też uwagę na charakterystyczny dla banków współczynnik wypłacalności liczony na podstawie danych ze sprawozdania finansowego. Liczony jest on zgodnie z uchwałą nr 76/2010 KNF z 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych. Minimalny poziom tego współczynnika powinien wynosić 8 proc. Nie dotyczy to banków w pierwszym i drugim roku ich działalności.