Zawieszenie postępowania sądowego nie jest korzystne dla podatników, ponieważ odsuwa w czasie ostateczne rozstrzygnięcie sprawy. Sądy zwykle zawieszają postępowania, w przypadku gdy Naczelny Sąd Administracyjny ma wydać uchwałę, która będzie miała wpływ na rozstrzygnięcie. Tak było np., gdy NSA miał wydać uchwałę w sprawie abonamentów medycznych czy w sprawie terminu wydania interpretacji indywidualnej. Ostatnio NSA (postanowienie z 28 listopada 2011 r., sygn. akt II FSK 535/10) zadał pytanie prawne poszerzonemu składowi sędziów tego sądu dotyczące tego, jaką stawkę podatku należy stosować do garaży w podziemiu budynku: właściwą dla budynków mieszkalnych czy pozostałych. Mimo to 21 grudnia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (sygn. akt I SA/Sz 618/11) wydał wyrok, w którym rozstrzygnął, że garaż w wielorodzinnym budynku mieszkalnym powinien być opodatkowany stawką podatku właściwą dla budynków lub ich części pozostałych. Jest ona ok. 10 razy wyższa niż stawka dla budynków mieszkalnych.

Artur Nowak, radca prawny, partner w Dziale Doradztwa Podatkowego Domański Zakrzewski Palinka, wyjaśnia, że pytanie prawne zadane 7 sędziom NSA nie zobowiązuje wojewódzkiego sądu administracyjnego do automatycznego zawieszenia postępowania z urzędu. W tym przypadku może dojść do fakultatywnego zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego z urzędu. Ekspert wyjaśnia, że zgodnie z art. 125 par. 1 pkt 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy do wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

– Orzecznictwo wskazuje, że dopuszczalne jest zawieszenie postępowania, gdy w innej sprawie NSA przedstawi zagadnienie do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów – stwierdza Artur Nowak.

Sądy mogą zawieszać postępowanie z urzędu

Uzasadnieniem dla takiego postępowania jest fakt, że uchwała składu siedmiu sędziów co prawda wiąże tylko w danej sprawie (w tej którą ma rozstrzygnąć normalny, trzyosobowy skład NSA, który zadał pytanie prawne), to jednak na mocy art. 269 par. 1 prawa o postępowania przed sądami administracyjnymi ma również znaczenie dla innych spraw. Jeżeli bowiem jakikolwiek skład sądu administracyjnego rozpoznający sprawę nie podziela stanowiska zajętego w uchwale podjętej w konkretnej sprawie, to ma obowiązek przedstawić powstałe zagadnienie prawne do rozpatrzenia składowi poszerzonemu. Takich przypadków w praktyce nie ma jednak zbyt wiele. Sądy zwykle przyjmują stanowisko takie, jakie przyjął NSA w uchwale.

Artur Nowak przyznaje, że za możliwością zawieszenia postępowania sądowego przemawiają względy jednolitości orzecznictwa. Decyzja o tym, czy w danej sprawie zawieszenie jest uzasadnione, należy jednak do sądu, który rozpatruje daną sprawę.

Postępowanie zostanie zawieszone m.in., gdy:
● umrze strona postępowania,
● jeżeli strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości pozbawionej komunikacji z siedzibą sądu (pod warunkiem nadzwyczajnych wydarzeń),
● jeżeli w stosunku do strony zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, a sprawa dotyczy przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości,
● w razie przedstawienia przez sąd w tym postępowaniu pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu albo Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej.