Od 11 lutego wchodzą w życie przepisy ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 205, poz. 1210). Nowelizacja uniemożliwia m.in. wykupienie polisy obowiązkowej z datą wsteczną.

Oznacza to, że ubezpieczenie obowiązkowe nie będzie obejmować ochroną okresu poprzedzającego zawarcie tej umowy.

Małgorzata Dębska, biegły rewident Grupy ECA AUXILIUM, wyjaśnia, że ustawodawca dostosował przepisy w zakresie ubezpieczeń OC do wymogów określonych ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r. nr 77, poz. 649). Stanowi ona, że ubezpieczeniem obowiązkowym jest objęta działalność podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej oraz innych usług.

1785,6 mln zł wynosi w tym roku suma gwarancyjna dla podmiotów audytorskich wykonujących czynności rewizji finansowej

Warto też przypomnieć, że obowiązek ubezpieczenia OC w zakresie czynności rewizji finansowej powstaje nie później niż w dniu wpisu na listę podmiotów audytorskich, a innych usług – najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia ich wykonywania.

Małgorzata Dębska podkreśla również, że firmy audytorskie za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy OC mogą być skreślone z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych na okres 5 lat. Nieterminowe zawarcie umowy OC wpływa również na brak zniżki za ciągły, bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.