Jeśli gmina wprowadza ulgę podatkową dla przedsiębiorców na określony czas, to nie może przed upływem tego okresu jej likwidować. Jest to niezgodne z zasadami zaufania do organów państwa. Tak uznał NSA.
Sprawa dotyczyła zaskarżonej uchwały rady gminy w sprawie zniesienia ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców działających na terenie specjalnej strefy ekonomicznej dla małych przedsiębiorców. Pierwotnie przyznana przez gminę ulga była powszechna, a zwolnienie z podatku było całkowite i dotyczyło wszystkich gruntów gminy (wraz z budynkami i budowlami) objętych strefą, niezależnie od tego, kto na tych gruntach podjął działalność gospodarczą.
Spółka złożyła skargę, bo podejmując decyzję o prowadzeniu firmy w specjalnej strefie ekonomicznej, kierowała się tym, że do końca okresu funkcjonowania tej strefy nie będzie miała obowiązku płacić podatku od nieruchomości, na których dokonała inwestycji. Według spółki uchwała zmieniająca pierwotną decyzję o ustanowieniu ulgi naruszyła nabyte przez spółkę prawa.
NSA przyznał rację spółce. Sąd zgodził się z tym, że żadne przywileje (w tym podatkowe) nie są wieczne i mogą zostać zmienione, ale w sytuacji, kiedy zwolnienie ustanowione było pierwotnie na czas określony, to podatnik ma prawo oczekiwać, że tak będzie przez cały ten okres. Dlatego też NSA podtrzymał rozstrzygnięcie sądu I instancji. Uchwała rady gminy jest nieważna.
Wyrok jest prawomocny.
Wyrok NSA z 17 grudnia 2012 r., sygn. akt II FSK 2316/10