Od 1 stycznia tego roku zmieniły się zasady związane z tworzeniem w Polsce przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Wprowadziła je ustawa z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorstw (Dz.U. nr 232, poz. 1378). Zmiany dotyczą m.in. dokumentacji składanej wraz z wnioskiem, na podstawie którego dokonuje się wpisu do rejestru przedstawicielstw.

W tym kontekście należy pamiętać, że przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo, musi prowadzić dla niego oddzielną rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

Joanna Sklarz-Snopek, starszy menedżer w Deloitte, wyjaśnia, że konieczne jest więc prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego w języku i walucie polskiej. Jednak z uwagi na fakt, że działalność przedstawicielstw zgodnie z art. 95 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) sprowadza się wyłącznie do promocji i reklamy gospodarki kraju, z którego przedstawicielstwo pochodzi, faktycznie oznacza to, że przedstawicielstwo takie nie prowadzi działalności gospodarczej.

– W takim przypadku przedstawicielstwa mają prawo do skorzystania z uproszczeń – twierdzi nasza rozmówczyni.

Możliwość taka wynika z rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. z 2001 r. nr 137, poz. 1539 z późn. zm.). Joanna Sklarz-Snopek twierdzi, że zgodnie z tymi przepisami przedstawicielstwa mają między innymi możliwość: zaliczania do przychodów środków pieniężnych otrzymanych od przedsiębiorcy zagranicznego, przeznaczonych na sfinansowanie kosztów działalności przedstawicielstwa, niestosowania zasad ostrożności. W praktyce oznacza to brak konieczności dokonywania odpisów aktualizujących i tworzenia rezerw oraz stosowania prostszych wzorów sprawozdania finansowego. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych rozporządzeniem przedstawicielstwa stosują przepisy ustawy o rachunkowości.

1 tys. zł wynosi od 1 stycznia 2012 r. opłata skarbowa od dokonania wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych