Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) znowelizowała MSSF 7. Zmiany weszły w życie 26 listopada 2011 r. Jednak będą one stosowane do lat obrotowych rozpoczynających się po 30 czerwca 2011 r.,  tj. w przypadku gdy rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym od 1 stycznia 2012 r.

Aleksandra Motławska, biegły rewident z HLB M2 Audyt, wyjaśnia, że znowelizowany standard rozszerza wymogi w zakresie aktywów finansowych, które nie są wyłączone z bilansu w całości, gdyż nie kwalifikują się do takiego wyłączenia, oraz w odniesieniu do wyłączonych aktywów, wobec których jednostka utrzymała swoje zaangażowanie.

Celem wprowadzonych zmian jest umożliwienie użytkownikom sprawozdań finansowych, zrozumienie relacji między przeniesionymi aktywami finansowymi oraz lepsza ocena ryzyka z nimi związanego oraz jego wpływu na sprawozdanie finansowe (zwłaszcza przy sekuratyzacji aktywów finansowych).

– Przeniesienie całości lub części składnika aktywów finansowych to sytuacja, gdy jednostka przenosi bezpośrednio lub pośrednio prawa do otrzymywania przepływów pieniężnych z danego składnika aktywów finansowych – dodaje Monika Zabzdyr, biegły rewident z HLB M2 Audyt.

Natomiast zaangażowanie w przeniesionym składniku aktywów finansowych standard określa jako sytuację, gdy w ramach przeniesienia jednostka zachowuje lub uzyskuje jakiekolwiek nowe prawa lub obowiązki związane z przeniesionym składnikiem aktywów. Tutaj problem może dotyczyć zwłaszcza jednostek, które zajmują się działalnością faktoringową, w związku z przenoszonymi wierzytelnościami.

Zdaniem Moniki Zabzdyr wprowadzony rozszerzony katalog wymogów ujawnień może rodzić swego rodzaju utrudnienie, gdyż należy śledzić, co się dzieje z przeniesionymi aktywami finansowymi, nad którymi nie ma już rzeczywistej kontroli.