Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym. Nakłada ono nowe obowiązki na państwowe jednostki sektora finansów publicznych. Nowy formularz Rb-BZ1 – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym będą wypełniali dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni (m.in. ministrowie). Z kolei nowy formularzu Rb-BZ2 – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym będą wypełniali dysponenci państwowych funduszy celowych, kierownicy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej oraz właściwe organy państwowych osób prawnych.

Obowiązkowe będzie więc wypełnienie sprawozdania półrocznego i rocznego. Formularze mają formę tabel.

Sprawozdania w układzie zadaniowym będą sporządzane przy pomocy aplikacji BUZA, którą udostępni Ministerstwo Finansów w swoim Biuletynie Informacji Publicznej.

Sprawozdawczość to kolejny krok do pełnego przejścia na budżetowanie zadaniowe, a więc budżetowanie nastawione na efekty. W tym rodzaju budżetu istotne są cele, zadania oraz mierniki ich wykonania. Dotyczy to budżetu państwa (budżet zadaniowy prezentowany jest w uzasadnieniu do ustawy budżetowej), a także państwowych jednostek. Ich plany finansowe w układzie zadaniowym, zgodnie z art. 142 ust. 11 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), dołącza się do uzasadnienia budżetu państwa. Aby jednak mieć kontrolę nad wykonywaniem planu konieczne jest sporządzenie sprawozdań z jego wykonania. Rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań określił minister finansów w cytowanym rozporządzeniu.

Sprawozdania trzeba będzie sporządzić po raz pierwszy za okresy sprawozdawcze roku 2012 w terminach szczegółowo wykazanych w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia. W załącznikach określono również, komu należy przekazać sprawozdania.