Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą. Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2011 r. rozliczała na zasadach ogólnych, zaliczki na podatek ustala miesięcznie. Od 31 grudnia 2010 r. zawiesiła firmę.
W okresie zawieszenia uzyskiwała przychody z tytułu wcześniejszych należności od kontrahentów, w drodze postępowań nakazowych za pośrednictwem komornika, które wpływały sukcesywnie na jej rachunek bankowy w wyniku czynności komorniczych. Przychody te wpływały zarówno przed zawieszeniem w 2010 r., jak również po jej zawieszeniu, sukcesywnie, w miesiącach od stycznia do maja 2011 r. Podatniczka odwiesiła działalność w październiku 2011 r. Czy mogła uzyskiwać przychody z wcześniejszych należności, które zostały wyegzekwowane przez komornika?
Według Ministerstwa Finansów mogła. Aby podatnik był zwolniony z obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy w okresie zawieszenia działalności, nie może wykonywać czynności będących przedmiotem tej działalności. Może jednak wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przyjmować należności lub regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności. Dlatego też fakt wpływania na konto podatniczki należności wyegzekwowanych przez komornika z tytułu wcześniejszych zobowiązań nie wpływa na zawieszenie firmy.
Z uwagi na to, że podatniczka odwiesiła prowadzenie działalności w październiku 2011 r., powinna wpłacić od dochodów uzyskanych za okres zawieszenia, tj. od początku roku, do października włącznie, należną zaliczkę w terminie do 20 listopada 2011 r.
Podstawa prawa
Art. 14, 44 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).