Dywidendy podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19 proc. zgodnie z przepisami ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.), bądź też według odpowiedniej stawki przewidzianej w konkretnych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Przepisy Dyrektywy 90/435/EWG dotyczącej opodatkowania spółek dominujących i spółek zależnych zostały zaimplementowane do polskiej ustawy o CIT w art. 22 ust. 4, który określa warunki na mocy, których dochód z dywidendy będzie zwolniony z opodatkowania między podmiotami powiązanymi.

Krzysztof Gil, starszy konsultant podatkowy w Deloitte w Katowicach, wyjaśnia, że w przypadku gdy wszystkie warunki wymagane przez ustawę zostaną spełnione łącznie, wówczas polska spółka pełniąca funkcję płatnika będzie zwolniona z obowiązku potrącenia podatku u źródła.

Zwolnienia przewidziane w ustawie o CIT będą miały zastosowanie również w sytuacji, gdy podmiotem odbierającym dywidendę będzie zagraniczny zakład spółki położony na terytorium UE.

Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 1f – ustawy o CIT spółka wypłacająca dywidendę ma prawo zastosować zwolnienie z podatku, pod warunkiem że uzyska pisemne oświadczenie stwierdzające, że spółka udziałowiec nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym w kraju swojej siedziby.

– Do czasu, kiedy takie oświadczenie nie zostanie przedstawione, polska spółka będzie zobowiązana pobrać podatek – dodaje Krzysztof Gil.

Spółka otrzymująca dywidendę musi również udokumentować miejsce swojej siedziby dla celów podatkowych – ważnym na dzień wypłaty – certyfikatem rezydencji.

Warunki zwolnienia z opodatkowania
● Wypłacającym dywidendę jest spółka będąca podatnikiem CIT, która ma siedzibą lub zarząd w Polsce
● Osobą uzyskującą dochód z dywidendy jest spółka podlegająca w UE opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów
● Spółka otrzymująca dywidendę posiada nie mniej niż 10 proc. udziałów w kapitale spółki, która wypłaca dywidendę
● Spółka otrzymująca dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania