Wójt, burmistrz lub prezydent miasta będą mogli składać wnioski o przekazanie gminie dotacji na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do 18 marca i 18 września.
Skrócenie terminów przewiduje projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. Minister zaproponował nowe terminy w związku ze zmianą terminów dla rolników, którzy chcą otrzymać zwrot akcyzy. Zgodnie z ustawą okołobudżetową producenci rolni będą mogli składać wnioski w dwóch turach: od 1 lutego do ostatniego dnia lutego oraz od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku. Do wniosków będą musieli dołączyć faktury VAT albo ich kopie, poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub pracownika urzędu gminy lub miasta. Faktury powinny obejmować okres 6 miesięcy, które poprzedzały miesiąc złożenia wniosku o zwrot akcyzy.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, zgodnie z projektem rozporządzenia powinni składać do wojewody wnioski o przekazanie gminie dotacji w dwóch turach: do 18 marca danego roku w przypadku wniosków składanych przez rolników w lutym oraz do 18 września w przypadku wniosków składanych przez rolników w sierpniu. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami rozporządzenia gminy miały na to czas do 18 kwietnia i 18 października.

0,95 zł wynosi w 2012 r. stawka zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Ponadto, jak wynika z projektu, wójt, burmistrz i prezydent miasta będą przekazywali wojewodzie okresowe rozliczenie dotacji oraz okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotów dokonanych w okresie od 1 do 30 kwietnia w terminie do 31 maja. Z kolei wojewoda przekaże te dane ministrowi rolnictwa i ministrowi finansów do 15 czerwca. Co więcej, roczne rozliczenie dotacji wójt, burmistrz i prezydent miasta będą przekazywali do 31 grudnia wojewodzie. Następnie wojewoda przekaże te dane ministrom do 15 stycznia następnego roku.
Projekt przewiduje jednak, że do trybu przekazywania gminie dotacji oraz jej rozliczenia oraz zakresu i trybu sprawozdania za rok 2011 miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.