Gdy codzienny dojazd do pracy publicznymi środkami lokomocji jest utrudniony, kierownikom jednostek organizacyjnych (w tym nadleśniczym) oraz osobom przez nich upoważnionym przysługuje prawo do bezpłatnego używania samochodów służbowych do tego celu.
Do grupy pracowników upoważnionych przez kierowników jednostek, należą: leśniczowie, inżynierowie nadzoru i strażnicy leśni.
Miejscem pracy (jej wykonywania) dla leśniczych, podleśniczych i gajowych jest teren leśnictwa wskazanego w umowie o pracę. Pracownicy ci zaliczani są do służby leśnej. Do wykonywania zadań gospodarczych, nadzoru nad ich wykonaniem oraz do wykonywania zadań administracyjnych nadleśnictwo wykorzystuje własne samochody, które zamierza powierzyć pracownikom.
Według dyrektora łódzkiej izby przydzielenie samochodu służbowego, wynikające z charakteru pracy na danym stanowisku, nie stanowi przychodu pracownika ze stosunku pracy, o ile samochód ten nie służy osobistym celom pracownika, lecz wykorzystywany jest w ramach realizacji zadań służbowych.
W konsekwencji przejazdy (dojazdy) leśniczych, podleśniczych i gajowych z miejsca garażowania samochodu, będącego również miejscem zamieszkania pracownika położonym poza terenem leśnictwa, do miejsca pracy, którym jest teren leśnictwa i z powrotem, nie będą generowały przychodu ze stosunku pracy.
Przejazdy te stanowią realizację celu służbowego, jakim jest dbałość o powierzone mienie firmy, wyrażająca się przez parkowanie samochodu służbowego w miejscu gwarantującym w najwyższym możliwym stopniu jego bezpieczeństwo, a tym samym stałą gotowość do użytkowania auta w celu wykonywania służbowych zadań.
Oznacza to, że przejazdy (dojazdy) pracowników – o ile nie służą osobistym celom tych pracowników, lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych – nie stanowią nieodpłatnego świadczenia.
Zatem ich wartości nie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 listopada 2011 r. (nr IPTPB1/415-140/11-3/KSU).