Preferencję w postaci zwolnienia z podatku w roku, w którym podatnik wybudował nowy dom lub mieszkanie, przewiduje art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Jak wynika z tego przepisu, w przypadku wybudowania nowego budynku (domu) lub jego części (mieszkania) obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona lub w którym rozpoczęto użytkowanie budynku albo jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Doktor Rafał Dowgier z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku wyjaśnia, że podatnik będący osobą fizyczną powinien zawiadomić organ podatkowy o powstaniu obowiązku podatkowego przez złożenie informacji w urzędzie gminy. Musi to zrobić w ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, czyli licząc od dnia zakończenia budowy albo rozpoczęcia użytkowania domu lub mieszkania. Wzór formularza o nieruchomościach określa gmina. Trzeba więc go pobrać z urzędu gminy lub ze strony internetowej urzędu.

Rafał Dowgier zwraca uwagę, że podatek do zapłaty nie będzie wynikał z informacji, gdyż jest on naliczany w drodze decyzji przez organ podatkowy. Dopiero więc gdy podatnik dostanie decyzję od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, będzie musiał uiścić należność.