Odszkodowanie dla pracownika za wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy wypłacone na podstawie umowy jest kosztem uzyskania przychodów pracodawcy – orzekł NSA.
Sąd uzasadniał, że na możliwość zaliczenia odszkodowania do kosztów wskazuje art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
Odszkodowanie należy zaliczyć do przychodów pracownika ze stosunku pracy. Świadczenie to wynikało z aneksu do umowy o pracę.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Z kolei należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku łączącego strony. NSA orzekł, że skoro spółka wypłaciła odszkodowanie pracownikowi i wynikało ono ze stosunku pracy, to mogła ten wydatek zaliczyć do kosztów. Wyrok jest prawomocny.
Wyrok NSA z 17 listopada 2011 r., sygn. akt II FSK 882/10.