Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może wnieść swoje przedsiębiorstwo w formie aportu do spółki osobowej, w której zostanie wspólnikiem. Czy spółka stanie się stroną zawartej przez przedsiębiorcę umowy leasingowej?
Jeżeli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawarła umowę leasingu operacyjnego, to umowa ta w porozumieniu z leasingodawcą może zostać przeniesiona na spółkę. Powstaje wówczas pytanie, czy spółka osobowa, jako beneficjent aportu w postaci przedsiębiorstwa, stanie się stroną umów leasingowych w rozumieniu prawa podatkowego. Ma to istotne znaczenie, gdyż w takim przypadku wydatki z tytułu rat leasingowych wspólnicy tej spółki będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.
Ordynacja podatkowa w art. 93a par. 2 stanowi, że spółka niemająca osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki tej osoby. Przedsiębiorstwo, zgodnie z art. 551 kodeksu cywilnego, obejmuje także prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych. Tak więc prawa i obowiązki wynikające z umowy leasingu stanowią niewątpliwie element przedsiębiorstwa i spółka jako następca prawny może stać się stroną tej umowy. Oznacza to także, że jeżeli umowa leasingu przed wniesieniem jej do spółki spełniała warunki określone w art. 23b ustawy o PIT, to wspólnicy spółki osobowej nie muszą ponownie dokonywać jej oceny prawno-podatkowej.
W związku z tym od chwili wniesienia aportu wszystkie raty zapłacone z tytułu umowy leasingu, przy założeniu, że spełniają przesłanki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przez wszystkich wspólników zgodnie z ich udziałem w zysku spółki (art. 8 ust. 1 ustawy o PIT).