To, ile środków otrzymają gminy i miasta, zależy jednak od liczby mieszkańców. Dr Michał Bitner z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zwraca uwagę, że im większa liczba mieszkańców, tym większe wpływy do gminnej lub miejskiej kasy.

Kwotę udziału gminy we wpływach z PIT ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,3934, i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy PIT zamieszkałych w gminie, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku. Podobne zasady ustalania wpływów dotyczą powiatów i województw.

Gminy, które chcą zwiększyć swoje wpływy z udziału w PIT, mają dwie możliwości. Po pierwsze powinny sprawdzić, czy dane dotyczące liczby mieszkańców zgadzają się ze stanem rzeczywistym. Niektóre jednostki podnoszą, że dane, które resort finansów bierze pod uwagę do wyliczenia kwoty udziału we wpływach z PIT, nie zgadzają się z gminnymi księgami. MF, że gdy gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez GUS a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego do GUS z wnioskiem o weryfikację danych.

Drugim sposobem, z którego korzystają niektóre gminy i miasta, jest prowadzenie akcji mającej na celu skłonienie jak największej liczby mieszkańców do zarejestrowania na ich terenie.