Według ekspertów z MF do kosztów nie zalicza się składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 tys. euro w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Wartość samochodu przelicza się na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

Zaliczeniu do kosztów podlegają zatem składki ubezpieczeniowe przypadające wyłącznie na wartość samochodu nie wyższą niż 20 tys. euro.

Przewidziane ustawą ograniczenie dotyczy tylko składek, których wysokość jest uzależniona od wartości samochodu, czyli składek z tytułu ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży – autocasco (AC).

Przez samochód osobowy należy rozumieć pojazd samochodowy zdefiniowany w art. 7 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 178, poz. 1059).

przykład

Jak ująć w kosztach składki zapłacone na autocasco

Podatnik zawarł umowę ubezpieczenia AC: wartość samochodu przyjęta dla celów ubezpieczenia – 100 tys. zł, kurs średni euro w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia – 4 zł, składka ubezpieczeniowa – 5 tys. zł. W takim przypadku wyłączeniu z kosztów będzie podlegała część składki na ubezpieczenie w wysokości 1 tys. zł (5 tys. zł – 4 tys. zł).

Wyliczenie udziału równowartości 20 tys. euro w wartości samochodu do ubezpieczenia:

20 tys. euro (20 tys. x 4 zł) 100 proc. 80 tys. zł x 100 proc.

wartość samochodu przyjęta x 100 tys. zł = 80 proc. do ubezpieczenia

Wyliczenie składki ubezpieczeniowej stanowiącej koszty:

udział równowartości część składki 20 tys. euro w wartości x składka = ubezpieczeniowej samochodu dla celów ubezpieczeniowa podlegająca zali- ubezpieczenia czeniu do kosztów

80 proc. x 5 tys. zł = 4 tys. zł

Podstawa prawna

Art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).