Aby łatwiej odzyskać część VAT na materiały budowlane, warto złożyć jeszcze przed końcem roku.
Trwa ostatni kwartał 2011 r. Warto w tym okresie składać wnioski o zwrot części VAT na materiały budowlane. Powodem są nie tylko wyższe niż w poprzednim kwartale limity zwrotu. Z decyzją o złożeniu wniosku nie warto czekać do początku przyszłego roku, jeśli chcemy krócej czekać na zwrot. Praktyka ostatnich lat pokazała, że wpływ na czas rozpatrywania wniosków składanych na początku roku ma trwająca akcja rozliczenia PIT. Powoduje to spiętrzenie obowiązków urzędników, gdyż w większości urzędów skarbowych rozpatrywaniem wniosków zajmują się pracownicy komórek wymiarowych PIT, wykonujący jednocześnie podstawowe zadania z zakresu tej komórki.

Zasady zwrotu

Na rekompensatę trzeba obecnie czekać maksymalnie 4 miesiące od dnia złożenia wniosku, jeśli nie budzi on wątpliwości, a zwrot jest dokonywany bez decyzji. W przeciwnym wypadku organ podatkowy ma 4 miesiące na wydanie decyzji określającej kwotę zwrotu, a pieniądze są zwracane w terminie 25 dni od dnia jej doręczenia. Organ podatkowy może oczywiście dokonać zwrotu szybciej.
Zdaniem Przemysława Powierzy, doradcy podatkowego w KZWS-RSM International, warto starannie sporządzać wniosek, pamiętając, że zwrot obejmuje wydatki na zakup materiałów budowlanych, a nie np. usług związanych z budową lub remontem.
– Istotny jest mieszkaniowy cel poniesienia wydatków. Będą zatem problemy ze zwrotem VAT z faktur dokumentujących budowę np. odrębnego garażu – podkreśla ekspert.
Istotne jest także to, że zwrotowi podlegają jedynie wydatki udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na podatnika.
ikona lupy />
Zwroty VAT w praktyce / DGP
– Paragony albo faktury wystawione na osobę trzecią, np. na firmę budowlaną wykonującą remont, nie będą brane pod uwagę – mówi Przemysław Powierza.
Gdy z treści faktury nie dość jasno wynika przedmiot zakupu, szczególnie gdy sprzedawca posługuje się skrótami lub symbolami, warto na jej odwrocie dopisać odręczną notatkę, opisującą co zostało zakupione. Problem może wystąpić także wtedy, gdy wnioskodawca zmieni adres zamieszkania w czasie trwania budowy i wystąpią różne adresy nabywcy w fakturach.
– Aby urząd nie uznał się za niewłaściwy, warto dołączyć do wniosku pisemne wyjaśnienie, dla organu podatkowego właściwego na dzień złożenia wniosku, czyli według aktualnego miejsca zamieszkania – podpowiada Przemysław Powierza.

Prawo do odsetek

Radosław Piekarz, doradca podatkowy w Mazars, przypomina, że urząd skarbowy ponosi finansowe konsekwencje przekroczenia terminów zwrotu.
– Wnioskodawcy przysługują odsetki liczone na podstawie oprocentowania równego stawce tzw. opłaty prolongacyjnej, obowiązującej w dniu, w którym upłynął termin wypłaty kwoty zwrotu – tłumaczy Radosław Piekarz.
Ustawodawca odszedł w tym wypadku od standardowej zasady oprocentowania zaległych kwot odsetkami podatkowymi, bowiem – należy o tym pamiętać – kwota zwrotu VAT nie ma charakteru zobowiązania podatkowego.
– Opłata prolongacyjna, brana pod uwagę przy zwłoce związanej ze zwrotem VAT na materiały budowlane ustalana jest jako 50 proc. stawki odsetek od zaległości podatkowych i w chwili obecnej wynosi 7 proc. – wyjaśnia ekspert Mazars.
Dodaje również, że wnioskodawca nie otrzyma odsetek, gdy opóźnienie nie jest winą organu podatkowego, lecz zostało spowodowane niewłaściwym działaniem samego wnioskodawcy lub osób trzecich, np. biegłych oceniających poniesione wydatki pod kątem ich mieszkaniowego charakteru.