Importer nie uniknie konsekwencji złej klasyfikacji celnej towaru, nawet jeśli po dopuszczeniu do obrotu funkcjonariusze na jego wniosek unieważnią zgłoszenie celne.
Służba celna może prowadzić kontrole importowanych towarów nawet pięć lat po tym, jak zostały one dopuszczone do obrotu. W wyniku takiej kontroli celnicy często kwestionują klasyfikację towaru do właściwego kodu taryfy celnej, co skutkuje tym, że importer musi zapłacić wyższe cło, niekiedy również VAT, ale przede wszystkim karne odsetki. W takiej sytuacji część importerów próbuje unieważnić zakwestionowane przez celników zgłoszenie celne. Jednak jeśli nawet funkcjonariusze unieważnią zgłoszenie celne (jednolity dokument administracyjny SAD), to importer i tak nie uniknie odpowiedzialności.
Zgłoszenie celne stanowi czynność, poprzez którą zgłaszający wyraża, w wymaganej formie i w określony sposób, zamiar objęcia towaru określoną procedurą celną.
– W konsekwencji zgłoszenie to, mające charakter czynności jednostronnej, nie stanowi „decyzji”, od której przysługuje odwołanie lub skarga do sądu – tłumaczy Ryszard Sowa, adwokat z kancelarii Olszewski, Tokarski i Wspólnicy.

Jeżeli importer ma wątpliwości, czy dobrze zaklasyfikował przywieziony przez siebie towar, może wystąpić do organów celnych o wiążącą informację taryfową

Celnik podczas odprawy zobowiązany jest do weryfikacji informacji przedłożonych przez zgłaszającego. Jednak formalności celne dokonywane na granicy powinny być ograniczone do minimum, dlatego Służba Celna nie ma obowiązku systematycznego dokonywania tego rodzaju weryfikacji.
– Oznacza to, że towary mogą być dopuszczone do obrotu tylko na podstawie danych wpisanych przez importera w zgłoszeniu SAD – dodaje Ryszard Sowa.
Ponadto, importer składając podpisane zgłoszenie, jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych informacji i za określenie właściwej podpozycji przy klasyfikacji taryfowej towarów (zob. wyrok ETS z 23 maja 1989 r. w sprawie 378/87 Top Hit Holzvertrieb przeciwko Komisji).
Z tego powodu celnicy dokonują kontroli towarów już wewnątrz kraju. Jeżeli zakwestionują oni dane zawarte w zgłoszeniu celnym nie oznacza to, że jest ono z mocy prawa nieważne.
– Unieważnić zgłoszenie mogą tylko celnicy na wniosek importera, pod warunkiem że przedstawi on dowód na to, że towar został zgłoszony omyłkowo do procedury celnej właściwej temu zgłoszeniu lub że w wyniku zaistnienia okoliczności objęcie towaru procedurą celną, do której został zgłoszony, nie jest już dalej uzasadnione – mówi Ryszard Sowa.
Zgłoszenia celnego nie można unieważnić po tym, jak towary zostały dopuszczone do obrotu poza przypadkami wskazanymi w art. 251 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 1993, z późn. zm.).
Trzeba pamiętać o tym, że unieważnianie zgłoszenia celnego, kiedy celnicy zmienili kod towaru, jest w większości bezcelowe. Zgodnie z art. 66 ust. 3 Wspólnotowego Kodeksu Celnego unieważnienie zgłoszenia pozostaje bez wpływu na stosowanie obowiązujących przepisów karnych oraz przepisów w zakresie zapłaty odsetek karnych.