Wynika to z art. 795 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L 253 z 11 października 1993 r. z późn. zm.).

– Przyjęcie takiego retrospektywnego zgłoszenia przez organy celne uzależnione jest od przedstawienia przez eksportera odniesienia do wywozowej deklaracji skróconej lub dowodu dotyczącego rodzaju i ilości danych towarów oraz okoliczności, w których towary te opuściły obszar celny UE – dodaje Marek Szymański, starszy menedżer w KPMG.

Składając retrospektywne zgłoszenie celne, warto uzbroić się w cierpliwość, bo celnicy nie znają lub nie chcą stosować tej procedury

Na wniosek zgłaszającego organ celny może potwierdzić wyprowadzenie towarów, dokonując odpowiednich zapisów i umieszczając pieczęć na dokumencie wywozu.

Zgłoszenie retrospektywne pozwoli zachować prawo do zastawania 0-proc. stawki VAT dla wyeksportowanych towarów. Należy jednak podkreślić, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) nie precyzują, w jakiej formie powinien być sporządzony dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii.

Eksporter powinien pamiętać jednak, że przyjęcie zgłoszenia z mocą wsteczną nie stanowi przeszkody dla stosowania sankcji przewidzianych przepisami prawa krajowego ani też dla zastosowania konsekwencji wynikających z przepisów dotyczących wspólnej polityki rolnej lub handlowej.