System rachunkowości i kadr zwiększy skuteczność i efektywność zarządzania finansami i kadrami w sądownictwie.
Rozpoczynają się prace nad budową tzw. zintegrowanego systemu rachunkowości i Kadr (ZSRK) w sądach powszechnych i Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 2008 – 2011 na informatyzację sądownictwa powszechnego przeznaczonych zostało ze środków krajowych i pomocowych 585 mln zł.
Joanna Dębek, rzecznik prasowy ministra sprawiedliwości, twierdzi, że zastąpi on obecnie wykorzystywane systemy informatyczne w obszarach finansów, kadr i płac, umożliwiając scentralizowany dostęp do danych operacyjnych każdej z jednostek organizacyjnych.
Na podstawie doświadczeń wynikających z wdrażania systemów w innych organizacjach przyjęto, że ok. 50 proc. czynności realizowanych w ramach procesów dotyczących zarządzania finansami będzie można zautomatyzować. Istotnie skróci się też czas ich realizacji (np. czas przygotowania sprawozdań łącznych zostanie skrócony o 90 proc.), poprawiając przy tym znacznie wiarygodność i jakość informacji dostępnych na wszystkich szczeblach zarządzania.
Nasza rozmówczyni podkreśla, że w ramach ZSRK wprowadzane są również nowe koncepcje, takie jak rachunkowość sprawy sądowej oraz rachunek kosztów.
Rachunkowość sprawy sądowej (tzw. case accounting) jest jedną z nowatorskich koncepcji rachunkowości bazującą na wielowymiarowym modelu konta, na którym gromadzona jest pełna informacja (zarówno o charakterze finansowym, jak i niefinansowym) o sprawie sądowej. Wdrożenie jej pozwoli na uzyskanie informacji o kosztach, dochodach, rozrachunkach i uczestnikach postępowania sądowego, a także czynnościach realizowanych w ramach danej sprawy.
– To rozwiązanie powinno zwiększyć przejrzystość działania sądów i dostarczyć danych użytecznych w procesie zarządzania – twierdzi Joanna Dębek.
Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu planowane rozwiązania mają być wdrożone we wszystkich sądach powszechnych i Ministerstwie Sprawiedliwości do końca 2013 r.
Nowy system w sądach przyspieszy pracę urzędników i ułatwi dostęp do informacji obywatelom