Wolno stojące kolektory słoneczne powinny być traktowane jak urządzenia budowlane.
W woj. małopolskim może powstać pierwsza w kraju farma słoneczna (elektrownia słoneczna). W związku z brakiem sprawdzonych rozwiązań pojawiają się wątpliwości o zasady opodatkowania składających się na nią urządzeń (panele fotowoltaniczne umieszczone nad gruntem na słupkach) podatkiem od nieruchomości. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 24172/11) poinformowało, że montaż wolno stojących kolektorów słonecznych nie wiąże się z powstaniem części budowlanych, które można by uznać za budowle w rozumieniu prawa budowlanego (a zatem podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości – przyp. red.).
Zdaniem MF wykonywanie robót budowlanych polegających na montażu wolno stojących kolektorów słonecznych nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Oznacza to, że realizacja wolno stojących kolektorów słonecznych związana jest z wykonaniem robót budowlanych, a nie obiektu budowlanego (budowli).
Resort zwrócił uwagę, na pojęcie urządzenia budowlanego (podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowla – przyp. red.). Urządzenia takie muszą zapewniać użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem oraz być związane z obiektem budowlanym. W elektrowniach słonecznych wolno stojące panele ogniw fotowoltaicznych mogą odpowiadać cechom urządzeń budowlanych z uwagi na swoją pomocniczą (akcesoryjną) funkcję, jaką spełniają w stosunku do obiektów budowlanych elektrowni słonecznej oraz ich techniczne związanie z tymi obiektami.
Zatem w opinii MF wolno stojące kolektory słoneczne (ogniwa fotowoltaiczne) powinny być traktowane jak urządzenia budowlane związane z obiektami elektrowni słonecznej. Jednak w związku z tym wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako organ właściwy w sprawach podatku od nieruchomości może, w przypadku wątpliwości co do klasyfikacji danego obiektu budowlanego, do celów podatkowych przeprowadzić oględziny, a jeżeli w sprawie wymagane są wiadomości specjalne – powołać biegłego.