Wynika to z tego, że montaż wolnostojących kolektorów słonecznych (do którego nie jest potrzebna decyzja o pozwoleniu na budowę) nie wiąże się z powstaniem części budowlanych, które można by uznać za budowle w rozumieniu przepisów budowlanych. Wykonanie części budowlanych wiązałoby się bowiem z przeprowadzeniem robót budowlanych w szerszym zakresie niż tylko montaż. Resort zastrzega jednak, że ocena, czy w praktyce dany obiekt stanowi budowlę, czy też nie, wymaga uzyskania kompleksowej wiedzy na jego temat. W związku z tym wójt, burmistrz lub prezydent miasta jako organ podatkowy właściwy w sprawach podatku od nieruchomości może w przypadku wątpliwości powołać biegłego, który wyda opinię w tej sprawie.

Podatek od budowli może wynosić maksymalnie 2 proc. jej wartości.