Zgodnie z definicją zawartą w art. 28 ust. 8 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) za koszt wytworzenia środków trwałych rozumie się ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania. Dotyczy to też kosztu dokumentacji budowlanej czy też mapek geodezyjnych.

Ewidencja ponoszonych kosztów w tym zakresie do momentu oddania środka trwałego do użytku będzie przebiegała na koncie 080 – środki trwałe w budowie. Następnie wszystkie nakłady po zakończeniu budowy zostaną przeniesione na konto 010 – środki trwałe.

Jeżeli środek trwały budowany jest na kredyt, to odsetki od niego do momentu oddania do użytku zwiększają jego wartość początkową. Takie rozwiązanie wynika z ustawy o rachunkowości. Czy jednak zawsze można skapitalizować odsetki od kredytu na środkach trwałych w budowie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)?

Anna Bachorz, menedżer w Deloitte, zwraca uwagę na MSR 23. Zgodnie z jego wytycznymi koszty finansowania zewnętrznego, które można w sposób bezpośredni przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu składnika aktywów, wliczane są do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Kosztami finansowania zewnętrznego, które mogą być aktywowane na wartości środków trwałych w budowie, w tym budynków, są m.in. koszty pozyskania i wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizowaną inwestycję, jak np. odsetki od kredytów i pożyczek.

– Należy zaznaczyć, że kapitalizacja kosztów może być dokonana wyłącznie pod warunkiem udowodnienia istnienia bezpośredniego związku pomiędzy pozyskanymi środkami a realizowaną inwestycją – twierdzi nasza rozmówczyni.

Dodaje, że w praktyce gospodarczej spółki korzystają w jednym czasie z zewnętrznego finansowania równolegle na różne cele, w tym na działalność operacyjną, jak i na finansowanie zakupu lub wytworzenia środków trwałych w budowie. W takich przypadkach istotne jest zapewnienie przejrzystości sposobu wykorzystania zewnętrznego finansowania oraz wyodrębnienie środków przeznaczonych na środki trwałe w budowie.

Anna Bachorz, podkreśla, że praktycznym rozwiązaniem jest np. prowadzenie oddzielnego rachunku lub subkonta dla celów ewidencjonowania pozyskanych środków finansowych i ich przepływów na środki trwałe w budowie, co ułatwi identyfikację przepływów związanych z kosztami obsługi zewnętrznego finansowania.

Ważne!

Wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe mogą, na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny