Skutki podatkowe sprzedaży akcji, które weszły do majątku wspólnego, są takie same dla obojga małżonków.
Od dochodu ze sprzedaży papierów wartościowych należy odprowadzić 19-proc. podatek.
Dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów.
Nie zawsze jednak trzeba opodatkować uzyskane ze sprzedaży kwoty. Tak będzie w przypadku uzyskania dochodu ze sprzedaży akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 roku, pod warunkiem że papiery te zostały nabyte w publicznym obrocie. Problematyczne może być jednak zwolnienie, gdy akcje takie są sprzedawane ze wspólnego rachunku inwestycyjnego małżonków, które wcześniej nabył tylko jeden z nich. Według ekspertów to, że akcje nabył np. mąż podatniczki, nie ma w stosowaniu tego zwolnienia znaczenia, między małżonkami bowiem istnieje ustawowa wspólność majątkowa. To oznacza, że z chwilą ich nabycia przez jednego z małżonków weszły one do tej wspólności. Skutki sprzedaży tych akcji obejmują małżonków posiadających wspólny majątek w sposób jednakowy. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 września 2011 r. (sygn. akt II FSK 526/10, prawomocny).
Sąd, rozstrzygając sprawę, zwrócił jednak uwagę na konieczność spełnienia przez podatników warunków. Chodzi o to, że aby dochód uzyskany ze sprzedaży akcji był zwolniony z PIT, zbywane akcje muszą być dopuszczone do obrotu publicznego i nabyte na podstawie oferty publicznej lub na giełdzie papierów wartościowych lub w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków wyklucza możliwość objęcia zwolnieniem dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji.
Jeśli więc na przykład mąż podatniczki nabył te akcje w drodze oferty pracowniczej, to nie zostały one nabyte w drodze oferty publicznej. Aby tak było, akcje powinny być dostępne do zakupu dla wszystkich. Oznacza to, że w przypadku gdy podatnicy nie spełnili wszystkich warunków do skorzystania z tej ulgi, to mają obowiązek rozliczenia się z fiskusem.
Katarzyna Ryszard, doradca podatkowy, przypomina, że podatnicy w terminie do 30 kwietnia po roku, w którym sprzedali akcje, muszą złożyć do urzędu skarbowego zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) na druku PIT-38 oraz wpłacić należne zobowiązanie.
Zaznaczyć trzeba, że domy maklerskie w praktyce wykażą ten przychód w informacji PIT-8C, ale mogą nie być w stanie określić, czy akcje te powinny podlegać opodatkowaniu. W takim przypadku to podatnik będzie musiał ewentualnie udowodnić przed urzędem skarbowym, że spełnia warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia z zapłaty PIT.
19 proc. wynosi podatek od dochodu z akcji