Producent środka ochrony roślin używa do produkcji swojego towaru wyrób energetyczny, jakim jest olej o kodzie CN 2710 19 99. Nie posiada składu podatkowego, lecz jest zarejestrowany jako podmiot zużywający. Zakup oleju następuje ze składu podatkowego położonego na terytorium kraju. Jak powinny być opodatkowane pozostałe oleje o kodzie CN 2710 19 99 niezależnie od przeznaczenia?

Według resortu finansów stawka akcyzy w wysokości 1180 zł/1000 litrów ma zastosowanie, bez względu na przeznaczenie, do wszystkich wyrobów o kodach CN 2710 19 71 do 2710 19 99, zarówno do olejów smarowych, jak i do pozostałych olejów. Z przepisu zostały wyłączone jedynie oleje białe i parafina ciekła należące do kodu CN 2710 19 85 oraz smary plastyczne o kodzie CN 2710 19 99.

Jednocześnie od 14 maja 2011 r. zwolnione są z akcyzy oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników (po spełnianiu ustawowych warunków).

Do warunków tych zalicza się m.in. prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę (z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych), podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych.

Ponadto należy dołączyć do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokument dostawy wyrobów objętych zwolnieniem z akcyzy.

Dokument dostawy może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy, i znajduje swoją podstawę w porozumieniach międzynarodowych lub w przepisach prawa Unii Europejskiej.

Ważne!

Odbierający wyroby zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy

not. EM