Odpowiedzi na to pytanie nie można znaleźć w uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy akcyzowej, która reguluje opodatkowanie węgla i koksu.

Według ekspertów w przyszłym roku nie powinno być jednak większych problemów z rozliczaniem akcyzy od zmagazynowanych wyrobów.

Dopiero od sprzedaży

Regulacje wprowadzone przez Sejm w ustawie z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (tzw. druga ustawa deregulacyjna) w zakresie opodatkowania węgla i koksu nie przewidują przepisów przejściowych (ustawa czeka na podpis prezydenta).

W związku z tym – jak wyjaśnia Krzysztof Stefanowicz, dyrektor w departamencie podatkowym KPMG – podatek będzie nakładany wraz z wystąpieniem zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie tego obowiązku. Oznacza to, że dopiero po 1 stycznia 2012 r. sprzedaż węgla (definiowana bardzo szeroko i następująca w momencie wydania węgla nabywcy lub przewoźnikowi), jak również import lub nabycie wewnątrzwspólnotowe zostaną opodatkowane akcyzą. O ile nie będą to transakcje objęte zwolnieniem.

– Ponieważ ani produkcja, ani składowanie węgla co do zasady nie podlegają opodatkowaniu, nie ma niebezpieczeństwa, że w momencie wejścia w życie przepisów wprowadzających akcyzę na węgiel, producent lub inny podmiot mający duże zapasy węgla będzie zobowiązany do zapłaty akcyzy od całej składowanej ilości – uspokaja Krzysztof Stefanowicz.

Michał Krzewiński, menedżer w PwC, dodaje, że w danej sytuacji wiążą te przepisy, które obowiązują w momencie zaistnienia zdarzenia podlegającego opodatkowaniu.

– W konsekwencji węgiel kupiony lub wydobyty w roku 2011, który pozostanie w magazynach po 1 stycznia 2012 r., będzie opodatkowany akcyzą, tylko jeżeli po tej dacie zostanie sprzedany lub zużyty na cele nieobjęte zwolnieniem – tłumaczy Michał Krzewiński.

Według Pawła Mikuły, konsultanta w PwC, w praktyce będzie to oznaczać, że podmioty, które nabędą węgiel lub koks do 1 stycznia 2012 r. włącznie i zużyją te produkty po tej dacie na cele niekorzystające ze zwolnienia od akcyzy, będą musiały złożyć deklaracje podatkowe i odprowadzić należny podatek akcyzowy.

W przypadku wyrobów węglowych podatnik będzie obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,

2) obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej

– za miesięczne okresy rozliczeniowe w terminie do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Kwota akcyzy należna od danych wyrobów węglowych może być obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania innych wyrobów węglowych.

Podmioty dokonujące czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy nie muszą składać deklaracji.

Zwolnione od akcyzy będą wyroby węglowe zużywane m.in. w procesie produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych; przez gospodarstwa domowe; organy administracji publicznej; jednostki Sił Zbrojnych; podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce; podmioty lecznicze; jednostki organizacyjne pomocy społecznej; w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie; przez zakłady energochłonne do celów opałowych; przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.