W przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych według norm szacunkowych wysokość przychodów nie jest wyznacznikiem dla formy rozliczenia i opodatkowania.

Przedsiębiorca rolny prowadzi działy specjalne produkcji rolnej (chów i hodowla drobiu) i jest podatnikiem VAT. Średni przychód miesięczny wynosi 583 tys. zł netto, co daje 6 996 000 zł rocznie.

Izba Skarbowa w Poznaniu przypomniała, że działy specjalne produkcji rolnej są odrębnym źródłem przychodów. Przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych właściwych dla pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody.

O zamiarze założenia ksiąg podatnik musi zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1,2 mln euro.

Jeżeli podatnik uzyskujący przychody z działów specjalnych produkcji rolnej nie zgłosi zamiaru prowadzenia ksiąg, ustala dochód przy zastosowaniu norm szacunkowych i to niezależnie od wielkości uzyskanych przychodów.

Przekroczenie limitu przychodów w wysokości 1,2 mln euro nie jest w tej sytuacji okolicznością decydującą, ponieważ obowiązek prowadzenia ksiąg, w tym ksiąg rachunkowych, w ustawie o PIT i dla potrzeb tej ustawy jest uregulowany odmiennie niż w ustawie o rachunkowości. Dlatego też dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w przypadku, gdy podatnik nie zgłosi zamiaru prowadzenia ksiąg, określany będzie wyłącznie na podstawie norm szacunkowych dochodu.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 września 2011 r. (nr ILPB1/415-259/09/11-S/IM).