Inwentaryzację należności przeprowadza się metodą potwierdzenia sald, tj. kwot wykazanych w księgach rachunkowych.

Podmioty przeprowadzające roczną inwentaryzację mogą zweryfikować swoje należności. Zgodnie z ustawą o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) może to nastąpić w okresie rozpoczynającym się trzy miesiące przed końcem roku obrotowego oraz kończącym się 15. dnia roku następującego po roku obrotowym. Inwentaryzacja ta powinna odbyć się metodą potwierdzenia sald przez kontrahentów jednostki.

Grzegorz Błaszkowski, członek ACCA, właściciel Błaszkowski Advisory Services, twierdzi, że upowszechnienie elektronicznego sposobu komunikacji powoduje, że do niedawna używany w inwentaryzacji sald rozrachunków faks jest wypierany przez e-mail. Ponieważ potwierdzenie w formie skanu z e-maila nie posiada mocy prawnej, w praktyce niezależnie od skanu jednostki wysyłają i otrzymują dokumenty tradycyjną pocztą, co jest czasochłonne i kosztowne.