Minister finansów chce zmienić zasady inwentaryzacji aktywów finansowych przeprowadzanej w bankach i domach maklerskich.
Minister finansów chce zmienić zasady inwentaryzacji aktywów finansowych przeprowadzanej w bankach i domach maklerskich w ten sposób, że potwierdzanie sald będzie możliwe nie tylko z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW), ale również z innymi podmiotami, które pełnią funkcje izby rozliczeniowej.
Obecnie obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji jest spełniony, jeżeli saldo należności (zobowiązań) z tytułu nierozliczonych transakcji zawartych na rynku regulowanym i zabezpieczonych funduszem rozliczeniowym jest na pisemne żądanie banku (domu maklerskiego) potwierdzone wyłącznie przez KDPW – pełniący funkcję izby rozliczeniowej.
Resort przedstawił dwa projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia: w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków oraz w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich. Nowelizacje mają wejść po upływie 14 dni od ogłoszenia.