Przekazanie darowizny lub otrzymanie spadku w ramach najbliższej rodziny będzie zwolnione z podatku. Aby z preferencji skorzystać, otrzymujący majątek musi złożyć w urzędzie skarbowym formularz SD-Z2. Ma na to pół roku

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dotyczy osób otrzymujących spadek lub darowiznę od małżonka, wstępnego, zstępnego, ojczyma lub macochy, pasierba lub rodzeństwa.

Marcin Worotnicki, kierownik działu postępowań podatkowych Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza, w rozmowie z nami podkreśla, że zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego musi nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Potrzebna też będzie dokumentacja, gdy przedmiotem nabycia z tytułu darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza 9637 zł. Wystarczający będzie dowód przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

– Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla najbliższej rodziny też będzie można zastosować – uspokaja Marcin Worotnicki.

W takim przypadku nabywca musi zgłosić te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobnić późniejsze powzięcie wiadomości o ich nabyciu.

Nasz rozmówca dodaje, że obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

● wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza 9637 zł lub

● gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

– Zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych dokonuje się na druku SD-Z2 – podpowiada Marcin Worotnicki.

Chcąc uzyskać zwolnienie z opodatkowania, należy dochować ustawowych terminów. Jeśli się to nie uda, konieczna będzie zapłata podatku.