Według Izby Skarbowej w Poznaniu podatek ten powinien zostać zapłacony. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W przypadku umów sprzedaży prawa użytkowania wieczystego o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych decyduje nie okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika VAT, lecz wyłącznie to, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana VAT.

Stawka PCC od umowy sprzedaży wynosi 2 proc., gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

2 proc. wynosi stawka PCC od umowy sprzedaży

Prawo wieczystego użytkowania gruntu jest prawem majątkowym, rozumianym jako przysługujące danej osobie prawo do korzystania i rozporządzania określoną rzeczą lub prawem ustanowionym na tej rzeczy. Przysługująca wieczystemu użytkownikowi własność budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym.

Dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynku i budowli posadowionych na tym gruncie korzystać będzie ze zwolnienia z VAT.

Umowa sprzedaży, której przedmiotem jest prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz prawo własności budynku i budowli posadowionych na tym gruncie, podlega opodatkowaniu PCC. Obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 lutego 2012 r. (nr ILPB2/436-277/10/11-S/