Podatnik uzyskuje przychody z najmu mieszkania opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zawarta z najemcą lokalu umowa została podpisana na cztery lata. Po dwóch latach najemca zdecydował się na przeniesienie swojego oddziału w inny rejon miasta. Najemca, nie chcąc płacić przez następne 2 lata czynszu za nieużytkowany lokal, zaproponował właścicielowi lokalu dobrowolne odszkodowanie za wcześniejsze odstąpienie od umowy. Odszkodowanie nie wynikało z żadnego wyroku sądowego ani też ugody sądowej – było dobrowolnie zaproponowane przez najemcę. Czy otrzymaną w ten sposób kwotę trzeba będzie opodatkować?

Według Ministerstwa Finansów tak. Kwota otrzymana przez podatnika od najemcy lokalu za wcześniejsze odstąpienie od umowy najmu nie będzie przychodem z najmu, mimo że jest pośrednio związana z najmem lokalu mieszkalnego. Wypłacone świadczenie nie jest czynszem za najem lokalu, tylko a kwotą rekompensaty, odszkodowania za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu z przyczyn leżących po stronie najemcy. Według MF taką kategorię przychodu należy zaliczyć do źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, tj. innych źródeł, opodatkowaną według skali. Przychód ten podatnik powinien wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 jako przychód z innych źródeł.

not. EM

Podstawa prawna

Art. 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).