Przedsiębiorca, który prowadzi skład podatkowy, może magazynować zarówno swoje wyroby, jak i te, które są własnością innych podmiotów.
W praktyce występują dwa rodzaje składów podatkowych: produkcyjne, czyli takie, w których powstają dane produkty, oraz magazynowe, gdzie towary są tylko przechowywane. Skład podatkowy może więc być miejscem, w którym świadczy się usługę przechowywania produktów wyprodukowanych w innym składzie podatkowym.
Aby właściciel składu będącego magazynem mógł w nim przechowywać cudze towary, musi spełnić określone w przepisach warunki. Przykładowo, żeby przechowywać gaz, skład musi mieć pojemność magazynową dla tego wyrobu, co najmniej na poziomie 500 metrów sześciennych.
Wojciech Kotala, doradca podatkowy w kancelarii DLA Piper dodaje, że podmiot prowadzący skład produkcyjny może magazynować wyroby akcyzowe objęte zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego, również wyprodukowane przez inny podmiot, bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków.
Jednak należy pamiętać o tym, że przechowywanie wyrobów niebędących własnością prowadzącego skład to przede wszystkim dodatkowe obowiązki dla podmiotu, który planuje przyjmować na swój skład cudze wyroby. Obowiązki takie wynikają z przepisów rozporządzenia ministra finansów z 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe (Dz.U. nr 32, poz. 231 z późn. zm.).
Miejsce magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym powinno:
● być właściwie dostosowane do bezpiecznego składowania tych wyrobów,
● spełniać warunki gwarantujące w szczególności zapewnienie nienaruszalności i tożsamości znajdujących się w nim wyrobów akcyzowych oraz warunki techniczne zapewniające możliwość wykonywania kontroli wyrobów akcyzowych na podstawie odrębnych przepisów być odpowiednio oznaczone i oddzielone od pozostałej części terenu lub pomieszczenia, w szczególności za pomocą ogrodzenia lub innego trwałego oznaczenia.
Problematyczne jest wydawanie towarów z składu. Co do zasady, wszelkie obowiązki dokumentacyjne związane ze stosowaniem procedur akcyzowych spoczywają nie na właścicielu wyrobów, ale na prowadzącym skład podatkowy.
– To osoba prowadząca skład odpowiada za wystawienie dokumentów, które warunkują prawidłowe zastosowanie zwolnienia (dokument dostawy) lub zawieszenia poboru akcyzy (administracyjny dokument towarzyszący lub e-AD) – dodaje Wojciech Kotala.
Prowadzący skład podatkowy, który wydał ze składu cudze wyroby ze zwolnieniem lub w zawieszeniu, jest odpowiedzialny za zapłatę akcyzy w przypadku naruszenia warunków zwolnienia lub zawieszenia. Trzeba też pamiętać, że przechowując w składzie podatkowym cudze wyroby, trzeba w ewidencji składu wskazywać dane identyfikacyjne właściciela wyrobów akcyzowych.
Inaczej jest w przypadku wydań wyrobów z akcyzą zapłaconą. W tej sytuacji wszystko zależy od tego, czy właściciel wyrobów uzyskał tzw. zezwolenie wyprowadzenia. Jeżeli właściciel wyrobów go nie posiada, to prowadzący skład jest zobowiązany do zapłaty akcyzy od wyrobów wydanych ze składu. Natomiast gdy właściciel wyrobów ma zezwolenie, to na prowadzącym skład nie ciąży obowiązek zapłaty akcyzy.