Przedsiębiorcy działający w formie spółek osobowych, którzy w 2011 roku inwestowali na giełdzie papierów wartościowych, tj. kupowali i sprzedawali akcje lub inne instrumenty finansowe, powinni rozliczyć tego typu przychody w zeznaniu rocznym.
W przypadku gdy właścicielem rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim jest spółka nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) i to właśnie ona kupowała i sprzedawała papiery wartościowe, istnieją różne sposoby rozliczenia wspólników z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest spółka osobowa, ale każdy z jej wspólników osobno i to każdy ze wspólników samodzielnie rozlicza się z fiskusem z podatku dochodowego od osób fizycznych. W zależności od przedmiotu działalności spółki będzie to przychód z działalności gospodarczej lub kapitałów pieniężnych.
Marcin Kaczanowicz, młodszy konsultant podatkowy w Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe, zaznacza, że ustalenie przez wspólników spółki osobowej, do jakiej kategorii źródeł przychodu mają zaliczyć zyski ze zbycia instrumentów finansowych, zależy od tego, czy spółka osobowa obracała tymi instrumentami w zakresie swojej działalności, czy też sporadycznie.

19 proc. wynosi jednolita stawka podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu ze zbycia akcji

Z przepisów ustawy o PIT wynika, że przychód z tytułu zbycia instrumentów finansowych nie będzie podlegał opodatkowaniu 19-proc. podatkiem, czyli nie będzie zaliczony do źródła kapitały pieniężne wyłącznie wtedy, gdy przedmiotem działalności jest obrót tymi instrumentami. Takie stanowisko potwierdzają nie tylko organy podatkowe, ale również sądy administracyjne, m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 czerwca 2011 r. (sygn. akt II FSK 303/10).
Marcin Kaczanowicz, podkreśla, że we wszystkich przypadkach spółek, dla których obrót papierami wartościowymi ma charakter sporadyczny, przychód ze zbycia instrumentów finansowych powinien być klasyfikowany jako przychód z odpłatnego zbycia praw majątkowych i tym samym wykazywany przez wspólników spółki osobowej w deklaracji PIT-38.
Natomiast wspólnicy spółek, które zajmują się obrotem instrumentami finansowymi, każdą transakcję uwzględnią w PIT-36 lub PIT-36L jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. W obu przypadkach przychód będzie ustalony proporcjonalnie do udziału wspólników w zysku spółki.