Importerzy, którzy zawierają umowy z zagranicznymi kontrahentami, dokonują rozliczeń na fakturach w walutach obcych, np. euro, dolarach. Jednak muszą pamiętać o tym, żeby do celów określenia wartości celnej sprowadzanych towarów przeliczać waluty we właściwy sposób. W przypadku kiedy wartość towarów jest wyrażona w walucie obcej, do przeliczenia należy zastosować bieżące kursy średnie walut obcych w złotych, wyliczane i ogłaszane przez Narodowy Bank Polski.

– Mimo iż kursy te noszą nazwę bieżących kursów średnich, to jednak dla celów ustalania wartości celnej są one ustalane w przedostatnią środę miesiąca i obowiązują przez cały następny miesiąc – tłumaczy Magdalena Chmielewska-Cholewa, doradca podatkowy w Ernst & Young.

Nasza rozmówczyni dodaje, że w odniesieniu do klasyfikacji taryfowej i należności celnych przywozowych kurs euro do walut krajowych ustalany jest raz na miesiąc. Odpowiednie przeliczniki publikowane są w przedostatni dzień roboczy miesiąca w Dzienniku Urzędowym UE i obowiązują przez cały następny miesiąc. Kursy te powinny być stosowane w celu wyliczenia cła przy specyficznych lub mieszanych stawkach, które są wyrażane w euro, kwotowo od ilości lub wagi towaru.

Natomiast Piotr Kołodziejczyk, ekspert z Ernst & Young, zwraca uwagę, że w innych przypadkach równowartość euro określana jest raz do roku. Dotyczy to limitów lub kwot określonych w przepisach, np. w zakresie zwolnień celnych. W tym celu stosuje się kursy publikowane pierwszego roboczego dnia października w Dzienniku Urzędowym UE. Obowiązują one od 1 stycznia do 31 grudnia następnego roku – dodaje Piotr Kołodziejczyk.

Odrębne reguły obowiązują w odniesieniu do formularzy Intrastat. Kwoty z faktur podane w walutach obcych należy przeliczyć na złote na podstawie kursu waluty ustalonego według zasad określonych dla celów VAT, tj. według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, albo zasad określonych dla celów związanych z cłem, tj. według kursu ustalonego raz na miesiąc, ogłoszonego w przedostatnią środę miesiąca.

Inaczej ustala się też kursy dla limitów określonych w umowach preferencyjnych. Państwa strony danej umowy ustalają kwoty w walucie narodowej odpowiadające tym limitom według kursu danej waluty do euro z pierwszego dnia roboczego października. Kwoty te zgłaszane są każdorazowo Komisji Europejskiej i obowiązują przez cały następny rok, począwszy od 1 stycznia.

Informacje o kursach wymiany, które będą stosowane w następnym miesiącu, a także o każdej zmianie kursu o 5 proc. lub więcej od kursu aktualnie stosowanego są przekazywane dyrektorom izb celnych.