O tym, że w miejsce formularzy NIP pojawi się nowy druk ZAP-3 informowaliśmy jako pierwsi. Nowy formularz, jak przekonuje Ministerstwo Finansów, jest konieczny, gdyż wprowadzenie możliwości zmiany numeru rachunku bankowego na druku zeznania rocznego zwiększyłoby w znaczący sposób ryzyko nadużyć podatkowych.

O tym, że w miejsce formularzy NIP pojawi się nowy druk ZAP-3, jako pierwsi informowaliśmy w lipcowym wydaniu (nr 140/2011). Ma on służyć przede wszystkim aktualizacji rachunku bankowego. Sprawa nowego formularza poruszona została w interpelacji poselskiej (nr 23841/11). Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na nią podkreśliło, że począwszy od rozliczenia za rok 1997, numer osobistego rachunku bankowego, na który urząd skarbowy dokonuje podatnikom PIT zwrotu nadpłat w tym podatku, podawany jest wyłącznie w formularzu zgłoszenia identyfikacyjnego (aktualizującego) osoby fizycznej, tj. NIP-1, NIP-3, a wkrótce na druku ZAP-3.

Resort przekonuje, że taki formularz jest konieczny, gdyż wprowadzenie możliwości zmiany numeru rachunku bankowego na druku zeznania rocznego zwiększyłoby w znaczący sposób ryzyko nadużyć podatkowych dla najczęściej stosowanych sposobów składania zeznań rocznych, tj. w wersji papierowej (brak wzorów podpisów) oraz drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Resort przypominał, że najważniejszą zmianą wprowadzaną nowelizacją ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z 29 lipca 2011 r. (Dz.U. nr 171, poz. 1016) jest przekształcenie lokalnych rejestrów podatników organów podatkowych w Centralny Rejestr Podmiotów – Krajową Ewidencję Podatników (CRP KEP).

Od 1 stycznia 2012 r. CRP KEP będzie zasilany danymi identyfikacyjnymi z rejestru PESEL. Osoby fizyczne objęte tym rejestrem nieprowadzące firm lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT od nowego roku nie będą składały organom podatkowym zgłoszeń identyfikacyjnych (aktualizacyjnych). Wyjątkiem będzie aktualizacja w związku ze zmianą adresu miejsca zamieszkania.

Aktualizacja tego adresu będzie dokonywana przez podatnika w składanej deklaracji lub każdym innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym. Równocześnie, jeżeli podatnik będzie chciał dokonać aktualizacji adresu miejsca zamieszkania w trakcie roku podatkowego, pomimo braku obowiązku do złożenia deklaracji lub innego dokumentu, będzie mógł zgłosić taki adres na formularzu ZAP-3, którego wzór określony zostanie rozporządzeniem ministra finansów.