Co roku przy tworzeniu sprawozdania księgowi mają problem z ujmowaniem wartości szacunkowych np. rezerw. Ułatwieniem może okazać się nowy standard, nad którym pracuje Komitet Standardów Rachunkowości. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt standardu nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”.

Projekt wyjaśnia m.in., kiedy wartości szacunkowe wymagają zweryfikowania i zaktualizowania. Jest to konieczne, gdy zmieniły się okoliczności będące podstawą dokonanych szacunków lub pojawiły się dodatkowe informacje, które wcześniej nie były znane. Podstawą takich działań może być również nabranie większego doświadczenia gospodarczego. Ponadto według standardu zmiana wartości szacunkowych lub zastosowanie szacunków do wyceny aktywów wykazywanych dotąd w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (ewentualnie pomniejszonych o dokonane odpisy aktualizacyjne), nie stanowi zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Nie jest nią też zastąpienie wartości godziwej skorygowaną ceną nabycia lub ceną nabycia, w razie niemożności wiarygodnego ustalenia wartości godziwej.

Inaczej jest w przypadku zmiana, zasad wyceny (np. materiałów w cenie zakupu zamiast nabycia), która stanowi zmianę przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

W przypadku trudności w odróżnieniu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości od zmiany wartości szacunkowych standard zaleca, aby przyjąć, że nastąpiła zmiana wartości szacunkowych.