Do zaniżenia wysokości zaliczki w PIT lub CIT może dojść, gdy błędnie zostanie ustalona wysokość kosztów uzyskania przychodów. Czy jednak urząd skarbowy może naliczyć odsetki za okres, w którym została wpłacona zaniżona zaliczka, jeśli firma w następnym okresie wyrównała jej wysokość?

Jak mówi Andrzej Pałys, ekspert w KPMG, jeżeli podatnik zaniży wartość wpłacanej zaliczki na podatek dochodowy, a następnie dokona korekty wielkości zaliczki, konieczne będzie naliczenie od kwoty powstałej zaległości odsetek za zwłokę. Kwestie powstania zaległości podatkowej regulują przepisy Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Trzeba jednak pamiętać, że wraz z zakończeniem roku podatkowego nastąpi konwersja zobowiązania zaliczkowego na zobowiązanie należne za dany rok.

– Oznacza to, że odsetki za zwłokę od różnicy pomiędzy zaliczką należną a zapłaconą będą naliczane jedynie od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności zaliczek do dnia złożenia rocznego zeznania – dodaje Andrzej Pałys.

Po tej dacie do ustalenia odsetek za zwłokę od zaniżonej zaliczki będzie uprawniony jedynie organ podatkowy w drodze decyzji wydanej w postępowaniu podatkowym. Wynika to z art. 53a Ordynacji podatkowej i jest potwierdzone w orzecznictwie (np. wyrok WSA w Poznaniu, sygn. akt I SA/Po 2320/02, prawomocny).

Andrzej Pałys dodaje również, że w przypadku zapłacenia którejś z zaliczek w kwocie większej niż należna (nadpłata) w celu zmniejszenia zaległości, podatnik nie będzie mógł korzystać z obniżonej stawki odsetek za zwłokę. Taka procedura jest bowiem możliwa jedynie w przypadku skorygowania deklaracji podatkowej. Obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosi 75 proc. stawki pełnej (obecnie 10,5 proc.).

Zobowiązanie z tytułu zaliczek wygasa z chwilą zakończenia roku, a nie z dniem zapłaty podatku za dany rok lub z dniem upływu terminu do jego zapłaty