Odpowiednia klasyfikacja myjni bezdotykowej do określonej kategorii środków trwałych pozwoli na zastosowanie 10-proc. stawki amortyzacyjnej.

Spółka zajmuje się m.in. konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych (PKD 45.20.Z.). Rozlicza się na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Właściciel firmy planuje oddać do użytkowania bezdotykową, samoobsługową, czterostanowiskową myjnię samochodową. Przedsiębiorca nie wie, do jakiej grupy środków trwałych zakwalifikować ten obiekt i jaką stawkę zastosować do amortyzacji.

Izba Skarbowa w Łodzi przypomniała, że podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Stanowią one koszt uzyskania przychodów. Odpisy są dokonywane, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego. Suma odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, nie może przekroczyć wartości tych odpisów przypadających za okres od wprowadzenia ich do ewidencji do końca tego roku podatkowego.

Amortyzacji środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Stawki tam wykazane można podwyższać lub obniżać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Podatnicy wybierają jedną z metod amortyzacji określonych dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji. Wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.

W wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o CIT, pod pozycją 06 dla środków trwałych o symbolu grupa 6 – Urządzenia techniczne – została określona stawka amortyzacyjna w wysokości 10 proc. Oznacza to, że prawidłową stawką dla amortyzacji pozostałych urządzeń przemysłowych zaliczonych do symbolu 659 klasyfikacji środków trwałych jest stawka 10-proc.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 sierpnia 2011 r. (nr IPTPB3/423-52/11-2/MF).