Kończący swoją kadencję Sejm przygotował dla uczestników rynków finansowych zmiany w zakresie obrotu instrumentami finansowymi. Wiążą się one z wprowadzeniem do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi pojęcia rachunku zbiorczego. Czy w związku z tym podatników też czekają nowe rozwiązania?
W ustawach podatkowych, zarówno regulujących opodatkowanie osób fizycznych, jak i prawnych, określone zostały zasady naliczania i poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od świadczeń z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz osób, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona (anonimowy podatnik).
Nowelizacja przewiduje szersze zmiany, które mogą dotyczyć podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, w szczególności również rachunki indywidualne. Według nowych przepisów w przypadku przychodów m.in. w postaci dywidend, dyskonta od papierów wartościowych czy funduszy kapitałowych, obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych spoczywać będzie na podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych. Dodatkowym warunkiem jest, aby wypłata takiego świadczenia na rzecz podatnika, uzyskanego na terytorium Polski, następowała za pośrednictwem tych podmiotów. Taka konstrukcja oznacza, że w tych przypadkach spółka dokonująca takiego świadczenia (emitent) nie będzie płatnikiem PIT. Natomiast gdy przychód z papierów wartościowych nie będzie wiązać się z przekazaniem świadczenia za pośrednictwem banku czy biura maklerskiego, obowiązki płatnika PIT będzie wykonywał tak jak dotychczas emitent.
Dobrze się stało, że przy okazji zmian związanych z wprowadzeniem rachunku zbiorczego uszczegółowiono kwestię obowiązków i odpowiedzialności emitenta albo prowadzącego rachunek papierów wartościowych jako płatnika podatku dochodowego. Z drugiej jednak strony, proponowane zmiany dotyczą jedynie pewnego rodzaju przychodów, co czyni przepisy ustawy o PIT jeszcze bardziej kazuistycznymi i uciążliwymi w interpretacji.