W 2010 r. podatnik nabył papierosy od dostawcy z innego państwa UE, które zostały prawidłowo oznaczone znakami akcyzy ważnymi w 2010 r. Podatnik tak oznaczone wyroby mógł sprzedawać do końca lutego 2011 r. Po tej dacie konieczne było naniesienie legalizacyjnych znaków akcyzy na każde opakowanie papierosów w celu ich sprzedaży.

Czy jest możliwa (bez konieczności zapłaty dodatkowych kwot podatku akcyzowego) sprzedaż wyrobów tytoniowych z naniesionymi na nie legalizacyjnymi znakami akcyzy w cenie maksymalnej ceny detalicznej nadrukowanej na opakowaniu powiększonej o wartość legalizacyjnej banderoli, tj. 1,30 zł na opakowanie?

Resort finansów wyjaśnił nam, że od 1 stycznia danego roku kalendarzowego na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe mogą być nanoszone wyłącznie znaki akcyzy z nadrukowanym rokiem wytworzenia odpowiadającym rozpoczynającemu się rokowi kalendarzowemu.

Znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe w danym roku kalendarzowym zachowują ważność do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego.

Nabycie w 2010 r. od dostawcy z innego państwa UE papierosów wymagało oznaczenia ich prawidłowymi znakami akcyzy. Znaki te utraciły swoją ważność z ostatnim dniem lutego 2011 r. i dlatego po tej dacie konieczne będzie naniesienie legalizacyjnych znaków akcyzy na każde opakowanie papierosów w celu ich sprzedaży.

Ministerstwo Finansów przypomniało też, że przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż lub oferowanie na sprzedaż papierosów lub tytoniu do palenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z odpłatnością powyżej maksymalnej ceny detalicznej, w tym w połączeniu z innym towarem lub usługą lub w połączeniu z przyznaniem nabywcy nieodpłatnej premii w postaci innych towarów lub usług.

W przypadku papierosów lub tytoniu do palenia oznaczonych jednocześnie podatkowymi oraz legalizacyjnymi znakami akcyzy, jeżeli odpłatność przekracza kwotę równą sumie maksymalnej ceny detalicznej i kwoty 1,30 zł, stanowiącej należność za legalizacyjne znaki akcyzy.