Przedsiębiorca rozliczający kartę podatkową zapłaci PIT według skali, gdy nie zgłosi pracowników do urzędu skarbowego.
Jedną z podstaw ustalenia wysokości podatku w formie karty podatkowej jest liczba pracowników zatrudnianych przez podatnika. Przedsiębiorcy opodatkowani w formie karty zwolnieni są z prowadzenia ksiąg, składania zeznań oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.
– Stan zatrudnienia nie może przekroczyć liczb wskazanych w tabeli stanowiącej załącznik do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – wyjaśnia Dorota Dąbrowska, doradca podatkowy w KNDP.
Podatnicy karty muszą zawiadamiać urząd skarbowy o zmianach mających wpływ na wysokość podatku, w szczególności o stanie zatrudnienia.
Dorota Dąbrowska dodaje, że w zależności od liczby pracowników ustalona w decyzji wysokość podatku dochodowego wzrasta. Dlatego też, jeżeli podatnik zawiadomi w terminie naczelnika urzędu skarbowego o zmianach mających wpływ na podwyższenie wysokości podatku (w tym o wysokości stanu zatrudnienia) bądź też dane te nie będą zgodne ze stanem faktycznym, decyzja ustalająca wysokość podatku w formie karty podatkowej wygasa.
– Należy wtedy opodatkować się na ogólnych zasadach za cały rok oraz założyć właściwe księgi – ostrzega Dorota Dąbrowska.