Zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa może być zespół składników majątkowych i wartości niematerialnych i prawnych, bez budynków.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że przedsiębiorstwo może prowadzić działalność gospodarczą nie tylko we własnym budynku, ale również w wynajętym lub dzierżawionym. W konsekwencji nieruchomość nie jest niezbędnym składnikiem majątku, aby uznać, że mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem za zorganizowaną część przedsiębiorstwa uznaje się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
Jak wyjaśnił sąd, przepis mówi o potencjalnej możliwości utworzenia przedsiębiorstwa ze składników majątku. Co więcej, dla funkcjonowania spółki nie jest konieczne posiadanie nieruchomości.