Zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa może być zespół składników majątkowych i wartości niematerialnych i prawnych, bez budynków.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że przedsiębiorstwo może prowadzić działalność gospodarczą nie tylko we własnym budynku, ale również w wynajętym lub dzierżawionym. W konsekwencji nieruchomość nie jest niezbędnym składnikiem majątku, aby uznać, że mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem za zorganizowaną część przedsiębiorstwa uznaje się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
Jak wyjaśnił sąd, przepis mówi o potencjalnej możliwości utworzenia przedsiębiorstwa ze składników majątku. Co więcej, dla funkcjonowania spółki nie jest konieczne posiadanie nieruchomości.
Skarżąca wyjaśniła we wniosku o interpretację indywidualną, że pomieszczenia do prowadzenia działalności wynajmuje od innych podmiotów.
Skarżąca wniosła aportem, jako wkład niepieniężny, nieruchomość do innej spółki. Ponieważ wkładem była zorganizowana część przedsiębiorstwa, spółka twierdziła, że nie wystąpił u niej przychód podlegający CIT. Minister finansów w wydanej interpretacji wyjaśnił jednak, że aportu nie można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, ponieważ w skład zespołu składników materialnych i niematerialnych nie została zaliczona nieruchomość. Wyrok jest nieprawomocny.
SYGN. AKT III SA/Wa 483/11